ERB
RODNÝ KRAJ ]
ŠTEFAN CISKO
SLOVENSKO
ĽUDOVÍT ŠTÚR
HUMANIZMUS
PUBLIKÁCIE
UŽITOČNÉ
DOMOV
RODNÝ KRAJ
RODNÝ KRAJ


Spišský hrad
Spiš je jedinečným historickým a zemepisným regiónom Slovenska. Toto poznanie pramení najmä v tradíciách a neobyčajnom kultúrnom dedičstve Spiša, ktoré je výslednicou spolužitia viacerých etník v minulosti i súčasnosti. V skutočnosti bol Spiš už vo včasnom stredoveku domovom mnohých národností. Vo vzájomnej koexistencii tu okrem Slovákov žili hlavne Nemci, ale aj Poliaci, Rusíni, Ukrajinci, Cigáni, Židia, neskôr i Maďari. Na druhej strane bol Spiš vlastne až do zániku monarchie jedným z najprosperujúcejších regiónov Slovenska. V stredoveku tu prekvitali výsadami obdarené kráľovské mestá (Levoča, Kežmarok), rozvíjalo sa tu baníctvo a hutníctvo (Gelnica, Spišská Nová Ves), prevládal tu však predovšetkým obchod a remeselná výroba s rôznorodou špecializáciou so širokým zázemím nielen v mestách, ale aj na vidieku. V dôsledku vcelku priaznivého hospodárskeho, mestotvorného a sídelného vývoja v stredovekom období, ktorý bol umocnený obchodom a silným výrobným potencionálom remesiel, baníctva a hutníctva s nadväznosťou na transeurópske dopravné magistrály do Poľska, Východného Pruska, Sliezska a Ruska, sa Spiš stal jedným z prvých regiónov Slovenska, na ktorý sa sústredil záujem kartografov pri spracovávaní samostaných máp s väčšou mierkou už začiatkom 18. storočia. Pomohol tomu nielen trend európskej kartografie podmienenej veľkými zámorskými objavmi v 16. a 17. storočí, ale najmä význam geograficky uzavretej a historicky konštantne jestvujúcej Spišskej stolice, ktorá sa po stáročia nemenila. Preto nie náhodou vystupuje Spiš pod latinizovanými názvami Scepus, Cepus už v najstarších dielach uhorskej mapovej tvorby v 16. a l7. storočí.
Mapa Spiša


Spiš patrí medzi turisticky najatraktívnejšie miesta nielen na Slovensku, ale v celej strednej a východnej Európe. Je popretkávaný unikátnymi historickými pamiatkami a prírodnými zákutiami európskeho i svetového významu, skvelou gotikou a na svoje si tu v každom ročnom období určite prídu aj milovníci prírody a vyznávači horských športov.
Spišský hrad patrí medzi najväčšie kultúrne a historické pamiatky na celom území Slovenska a právom sa spolu so Spišskou kapitulou a kostolom sv. Ducha v Žehre (cirkevná pamiatka zo 14. storočia má celý interiér zdobený freskami, ktoré zachytávajú hlavné biblické výjavy a náboženské pravdy) ocitol na zozname Svetového dedičstva UNESCO. Tento majestátny hrad predstavuje najväčší hradný komplex v strednej Európe. Podľa archeologických výskumov bol vrch, na ktorom sa vypína Spišský hrad, osídlený už v mladšej dobe kamennej.
Neďaleko Spišského hradu sa nachádzajú sídla Spišské Podhradie a Spišská Kapitula. Z malej podhradskej obce sa neskôr vyvinulo samostatné mestečko Spišské Podhradie a stalo sa centrom remeselníctva a samozrejme aj poľnohospodárstva.
Spišská kapitula v pozadí Spišský hrad


Spišská kapitula je známa predovšetkým vzácnymi objektmi. V tomto cirkevnom "mestečku" sa nachádza Katedrála sv. Martina, jedna z najstarších gotických stavieb na Slovensku, barokovo prestavaný biskupský palác a hodinová veža.
Mariánska hora v Levoči


Starobylá Levoča patrí medzi najkrajšie slovenské mestá. Na jej historickom námestí je viac ako 50 gotických, renesančných a ranobarokových patricijských domov s arkádovitými vnútornými dvormi. Preslávili ju najmä diela rezbárskeho Majstra Pavla a jeho oltár sv. Jakuba, ktorý je s výškou 18,6 m najvyšším neskorogotickým oltárom na svete. Nachádza sa tu i Klietka hanby alebo bývalá levočská radnica s arkádami, v ktorej je dnes Múzeum Spiša.
Spišský hrad, v pozadí Vysoké Tatry


Na Spiši sa tiež nachádza Tatranský národný park, národný park Pieniny a Slovenský raj, jeden z najznámejších a najkrajších národných parkov Slovenska, so špecifickými drevennými rebríkmi, zurčiacimi potokmi, skalnými stenami, známy svojimi hlbokými roklinami s mnohými vodopádmi a rozľahlými náhornými planinami. Slovenský raj je bohatý na rôzne povrchové a podzemné krasové javy - rôzne skalné veže, ihly, vysoké steny, priepasti a jaskyne (Stratená jaskyňa je najdlhšia a najmohutnejšia jaskyňa na Slovensku).
Nezabudnuteľný je tiež známy Tomašovský výhľad.
Spišská Nová Ves s najvyššou 87m vežou na Slovensku


V južnej časti národného parku sa nachádza vodná nádrž Palcmanská maša, ktorá ponúka ideálne možnosti pre rybárov ako aj vyznávačov vodných športov. Neďaleko od nej môžu turisti nájsť unikátny klenot Slovenského raja - Dobšinskú ľadovú jaskyňu s prekrásnou ľadovou výzdobou.

Typické spišské i slovenské jedlá v jedinečnom prostredí ponúka Spišský salaš, ktorý nájdete na ceste zo Spišského Podhradia smerom na Levoču. Môžte tu ochutnať typické bryndzové halušky, bryndzové pirohy, domácu zabíjačku, korbáčiky alebo iné špeciality.

Spišom prechádza Gotická cesta, ktorá Vás prevádza po gotických pamiatkach. Táto trasa je označená hnedými tabuľami s piktogramom - gotickým oknom s charakteristickou lomenou klenbou. Spišom vedie okruh od Spišskej Novej Vsi cez Levoču, Spišské Podhradie po Gelnicu.